Privacybeleid

Verantwoordelijke

Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH
Marktplatz 13
06108 Halle (Saale)

Personen met vertegenwoordigingsbevoegdheid: Mark Lange
E-mailadres: info@stadtmarketing-halle.de
Telefoon: +49 (0) 345 12 27 90
Colofon

Contactpersoon voor gegevensbescherming:
U kunt onze medewerker voor gegevensbescherming bereiken via het volgende e-mailadres: edsb@gfi-sicherheit.de

 

Inleiding
Met het volgende privacybeleid willen wij u uitleggen welke soorten van uw persoonlijke gegevens (hierna ook "gegevens" genoemd) wij verwerken, voor welke doeleinden en in welke omvang. Het privacybeleid is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die door ons worden uitgevoerd, zowel in het kader van de levering van onze diensten als in het bijzonder op onze websites, in mobiele applicaties en binnen externe online aanwezigheden, zoals onze sociale mediaprofielen (hierna gezamenlijk aangeduid als "online aanbod").

De gebruikte termen zijn niet geslachtsspecifiek.

Relevante rechtsgrondslagen
Hieronder informeren wij u over de rechtsgrondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Houd er rekening mee dat, naast de bepalingen van de GDPR, de nationale regelgeving inzake gegevensbescherming in het land waar u of wij woonachtig en gevestigd zijn, van toepassing kan zijn. Mochten er in individuele gevallen ook meer specifieke rechtsgrondslagen van toepassing zijn, dan zullen wij u hierover informeren in het privacybeleid.

Nationale voorschriften inzake gegevensbescherming in Duitsland
Naast de voorschriften inzake gegevensbescherming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn in Duitsland ook nationale voorschriften inzake gegevensbescherming van toepassing. Hiertoe behoort in het bijzonder de wet ter bescherming tegen misbruik van persoonsgegevens bij de gegevensverwerking (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG). De BDSG bevat in het bijzonder speciale voorschriften over het recht op informatie, het recht om gegevens te laten wissen, het recht om bezwaar te maken, de verwerking van speciale categorieën persoonsgegevens, verwerking voor andere doeleinden en doorgifte, evenals geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, waaronder profilering. Het regelt ook de gegevensverwerking ten behoeve van de arbeidsrelatie (artikel 26 BDSG), in het bijzonder met betrekking tot het aangaan, uitvoeren of beëindigen van arbeidsrelaties en de toestemming van werknemers. Bovendien kunnen wetten inzake gegevensbescherming van de afzonderlijke deelstaten van toepassing zijn.

Beveiligingsmaatregelen
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de wettelijke vereisten, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, evenals de verschillende waarschijnlijkheden en de omvang van de bedreiging van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, om een beschermingsniveau te waarborgen dat in verhouding staat tot het risico.

De maatregelen omvatten in het bijzonder het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke en elektronische toegang tot de gegevens te controleren, evenals de toegang, invoer, openbaarmaking, het waarborgen van de beschikbaarheid en scheiding van de gegevens. Verder hebben we procedures ingesteld die de uitoefening van de rechten van de betrokkene, het wissen van gegevens en reacties op bedreigingen van gegevens waarborgen. Bovendien houden we al rekening met de bescherming van persoonsgegevens tijdens de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming, door middel van technologieontwerp en door middel van gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

Verkorting van het IP-adres
Als het voor ons mogelijk is of als het niet nodig is om het IP-adres op te slaan, verkorten wij uw IP-adres of laten wij het verkorten. Bij het inkorten van het IP-adres, ook wel "IP-maskering" genoemd, wordt het laatste octet, d.w.z. de laatste twee cijfers van een IP-adres, verwijderd (in deze context is het IP-adres een identificatiecode die individueel door de aanbieder van onlinetoegang aan een internetverbinding wordt toegewezen). Het doel van het inkorten van het IP-adres is het voorkomen of veel moeilijker maken om een persoon te identificeren aan de hand van zijn IP-adres.

SSL-encryptie (https)
Wij gebruiken SSL-encryptie om uw gegevens te beschermen die via ons online aanbod worden verzonden. U kunt dergelijke versleutelde verbindingen herkennen aan het voorvoegsel https:// in de adresbalk van uw browser.

Overdracht en openbaarmaking van persoonsgegevens
In het kader van onze verwerking van persoonsgegevens kunnen gegevens worden overgedragen aan andere instanties, bedrijven, juridisch onafhankelijke organisatorische eenheden of personen of aan hen openbaar worden gemaakt. De ontvangers van deze gegevens kunnen bijvoorbeeld betalingsinstellingen zijn in het kader van betalingstransacties, dienstverleners die belast zijn met IT-taken of aanbieders van diensten en inhoud die in een website zijn geïntegreerd. In dergelijke gevallen nemen wij de wettelijke voorschriften in acht en sluiten wij met de ontvangers van uw gegevens overeenkomstige contracten of overeenkomsten ter bescherming van uw gegevens.

Gegevensverwerking in derde landen
Als wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of als de verwerking plaatsvindt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de bekendmaking of overdracht van gegevens aan andere personen, instanties of bedrijven, gebeurt dit alleen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Behoudens uitdrukkelijke toestemming of doorgifte die contractueel of wettelijk verplicht is, verwerken of laten we de gegevens alleen verwerken in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, waaronder Amerikaanse verwerkers die gecertificeerd zijn volgens het "Privacy Shield", of op basis van speciale garanties, zoals contractuele verplichtingen via zogenaamde standaardbeschermingsclausules van de EU-Commissie, het bestaan van certificeringen of bindende interne voorschriften voor gegevensbescherming (art. 44 tot 49 GDPR, informatiepagina van de EU-Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de ).

Verwijdering van gegevens
De door ons verwerkte gegevens worden in overeenstemming met de wettelijke vereisten verwijderd zodra de voor de verwerking toegestane toestemming wordt ingetrokken of andere toestemmingen niet langer van toepassing zijn (bijv. als het doel van de verwerking van deze gegevens niet langer van toepassing is of als ze niet vereist zijn voor het doel).

Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking beperkt tot deze doeleinden. Dit betekent dat de gegevens worden afgeschermd en niet worden verwerkt voor andere doeleinden. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of belastingtechnische redenen moeten worden bewaard of waarvan de opslag noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen.

Meer informatie over het verwijderen van persoonsgegevens is ook te vinden in de afzonderlijke mededelingen over gegevensbescherming in dit privacybeleid.

Wijziging en bijwerking van het privacybeleid
We vragen u om u regelmatig te informeren over de inhoud van ons privacybeleid. We zullen het privacybeleid aanpassen zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. We zullen u informeren zodra de wijzigingen uw medewerking (bijv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving vereisen.

Als we in dit privacybeleid adressen en contactgegevens van bedrijven en organisaties geven, houd er dan rekening mee dat de adressen in de loop der tijd kunnen veranderen en controleer de informatie voordat u contact met ons opneemt.

Rechten van betrokkenen
Als betrokkene heeft u verschillende rechten onder de GDPR, die met name voortvloeien uit art. 15 tot 21 GDPR:

 • Recht om bezwaar te maken: U heeft het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over u die is gebaseerd op punt (e) of (f) van artikel 6, lid 1 GDPR, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Als de persoonsgegevens die op u betrekking hebben worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben voor dergelijke marketing, waaronder profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.
 • Recht om toestemming in te trekken: Je hebt het recht om toestemming die je hebt gegeven op elk moment in te trekken.
 • Recht op informatie: u hebt het recht om bevestiging te vragen of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens op te vragen, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
 • Recht op rectificatie: U hebt het recht om aanvulling van uw gegevens of rectificatie van onjuiste gegevens te vragen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
 • Recht op wissen en beperking van de verwerking: In overeenstemming met de wettelijke vereisten hebt u het recht om te eisen dat uw gegevens onmiddellijk worden gewist of om te eisen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om uw gegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat in overeenstemming met de wettelijke vereisten of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Klacht bij toezichthoudende autoriteit: U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, inbreuk maakt op de GDPR.

Gebruik van cookies
Cookies zijn tekstbestanden die gegevens bevatten van bezochte websites of domeinen en die door een browser worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie op te slaan over een gebruiker tijdens of na zijn bezoek aan een online aanbod. De opgeslagen informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit de taalinstellingen op een website, de aanmeldstatus, een winkelmandje of de locatie waar een video is bekeken. De term "cookies" omvat ook andere technologieën die dezelfde functies vervullen als cookies (bijvoorbeeld wanneer gebruikersinformatie wordt opgeslagen met behulp van pseudonieme online identificatoren, ook bekend als "gebruikers-ID's").

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten cookies en functies

 • Tijdelijke cookies (ook: sessiecookies): Tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een online dienst heeft verlaten en zijn browser heeft gesloten.
 • Permanente cookies: Permanente cookies blijven opgeslagen, zelfs nadat de browser is gesloten. De aanmeldstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen of favoriete inhoud kan direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. De interesses van gebruikers die worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden kunnen ook in zo'n cookie worden opgeslagen.
 • First-party cookies: First-party cookies worden door ons ingesteld.
 • Third-party cookies (ook: cookies van derden): Third-party cookies worden voornamelijk gebruikt door adverteerders (zogenaamde derde partijen) om gebruikersinformatie te verwerken.
 • Noodzakelijke (ook: essentiële of absoluut noodzakelijke) cookies: cookies kunnen absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van een website (bijvoorbeeld om logins of andere gebruikersinvoer op te slaan of om veiligheidsredenen).
 • Statistische, marketing- en personalisatiecookies: Cookies worden over het algemeen ook gebruikt om het bereik te meten en wanneer de interesses of het gedrag van een gebruiker (bijv. het bekijken van bepaalde inhoud, het gebruiken van functies, enz. Dergelijke profielen worden bijvoorbeeld gebruikt om gebruikers inhoud te tonen die overeenkomt met hun mogelijke interesses. Dit proces wordt ook wel "tracking" genoemd, d.w.z. het volgen van de potentiële interesses van gebruikers. Als we cookies of "tracking"-technologieën gebruiken, zullen we u hierover apart informeren in ons privacybeleid of bij het verkrijgen van toestemming.

Informatie over rechtsgrondslagen
De rechtsgrondslag waarop wij uw persoonsgegevens verwerken met behulp van cookies is afhankelijk van of wij uw toestemming vragen. Als dit het geval is en u toestemming geeft voor het gebruik van cookies, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens de toestemming die u hebt gegeven. Anders worden de gegevens die met behulp van cookies worden verwerkt, verwerkt op basis van onze legitieme belangen (bijv. in de bedrijfsvoering van ons online aanbod en de verbetering daarvan) of, als het gebruik van cookies noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen.

Opslagperiode
Als wij u geen expliciete informatie geven over de opslagperiode van permanente cookies (bijv. als onderdeel van een zogenaamde cookie opt-in), ga er dan van uit dat de opslagperiode maximaal twee jaar kan zijn.

Algemene informatie over intrekking en bezwaar (opt-out)
Afhankelijk van het feit of de verwerking is gebaseerd op toestemming of wettelijke toestemming, hebt u te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door cookietechnologieën (gezamenlijk "opt-out" genoemd). In eerste instantie kunt u uw bezwaar kenbaar maken via uw browserinstellingen, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies te deactiveren (hoewel dit ook de functionaliteit van ons online aanbod kan beperken). U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden door gebruik te maken van verschillende diensten, met name in het geval van tracking, via de websites https://optout.aboutads.info en https://www.youronlinechoices.com/. Daarnaast kunt u verdere bezwaarschriften verkrijgen in het kader van de informatie over de dienstverleners en de gebruikte cookies.

Verwerking van cookiegegevens op basis van toestemming
Voordat we gegevens verwerken of laten verwerken in het kader van het gebruik van cookies, vragen we gebruikers om hun toestemming, die op elk moment kan worden ingetrokken. Voordat er geen toestemming is gegeven, worden er hooguit cookies gebruikt die absoluut noodzakelijk zijn voor het functioneren van ons online aanbod.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR), Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f. GDPR).

Aanbieden van het online aanbod en webhosting
Om ons online aanbod veilig en efficiënt aan te bieden, maken we gebruik van de diensten van een of meer webhostingproviders vanaf wiens servers (of door hen beheerde servers) het online aanbod toegankelijk is. Voor deze doeleinden kunnen we gebruik maken van infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, evenals beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten.

De gegevens die worden verwerkt in het kader van de hostingdienst kunnen alle informatie bevatten met betrekking tot de gebruikers van onze online dienst die wordt gegenereerd tijdens het gebruik en de communicatie. Dit omvat regelmatig het IP-adres, dat nodig is om de inhoud van online aanbiedingen aan browsers te kunnen leveren, en alle invoer die binnen ons online aanbod of vanaf websites wordt gedaan.

E-mailverzending en hosting
De webhostingdiensten die we gebruiken, omvatten ook de verzending, ontvangst en opslag van e-mails. Voor deze doeleinden worden de adressen van de ontvangers en afzenders verwerkt, evenals andere informatie met betrekking tot het verzenden van e-mails (bijv. de betrokken providers) en de inhoud van de respectieve e-mails. De bovengenoemde gegevens kunnen ook worden verwerkt om SPAM te herkennen. Houd er rekening mee dat e-mails op internet over het algemeen niet versleuteld worden verzonden. In de regel worden e-mails onderweg gecodeerd, maar niet op de servers vanwaar ze worden verzonden en ontvangen (tenzij een end-to-end-coderingsmethode wordt gebruikt). We kunnen daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het transmissiepad van e-mails tussen de afzender en de ontvangst op onze server.

Wij gebruiken het shopsysteem van de serviceprovider Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland ("Shopify"), voor het hosten en weergeven van de online shop op basis van verwerking namens ons. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Shopify. Als onderdeel van Shopify's bovengenoemde diensten kunnen gegevens ook worden overgedragen aan Shopify Inc, 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc, Shopify Payments (USA) Inc of Shopify (USA) Inc als onderdeel van verdere verwerking namens ons. In het geval dat gegevens worden overgedragen aan Shopify Inc. in Canada, wordt het juiste niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) Inc. en Shopify (USA) Inc. in de VS zijn gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.
Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify is te vinden op de volgende website: https://www.shopify.de/legal/datenschutz
Verdere verwerking op andere servers dan de bovengenoemde Shopify-servers vindt alleen plaats binnen het hieronder gespecificeerde kader.

Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden
Wijzelf (of onze webhosting provider) verzamelen gegevens over elke toegang tot de server (zogenaamde server logbestanden). De serverlogbestanden kunnen het adres en de naam van de geraadpleegde webpagina's en bestanden, datum en tijd van toegang, overgedragen gegevensvolumes, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer-URL (de eerder bezochte pagina) en in de regel IP-adressen en de aanvragende provider bevatten.

De serverlogbestanden kunnen worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden, bijv. om overbelasting van de server te voorkomen (vooral in het geval van misbruik, zogenaamde DDoS-aanvallen) en om het gebruik en de stabiliteit van de server te garanderen.

 • Soorten verwerkte gegevens: Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van verwerking: Contractuele uitvoering en service.
 • Rechtsgrondslagen: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f. GDPR).

Gebruikte diensten en dienstverleners

Nieuwsbrief en brede communicatie
Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen (hierna "nieuwsbrief") alleen met toestemming van de ontvanger of wettelijke machtiging. Als de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven bij de registratie voor de nieuwsbrief, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Anders bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en ons.

Om u aan te melden voor onze nieuwsbrieven is het over het algemeen voldoende om uw e-mailadres op te geven. We kunnen u echter vragen om een naam op te geven zodat we u persoonlijk kunnen aanspreken in de nieuwsbrief, of om andere informatie als dit nodig is voor het doel van de nieuwsbrief.

Dubbele opt-in procedure
De registratie voor onze nieuwsbrief wordt altijd uitgevoerd in een zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren met e-mailadressen van anderen. Inschrijvingen op de nieuwsbrief worden geregistreerd om het registratieproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van het tijdstip van registratie en bevestiging, evenals het IP-adres. Wijzigingen in uw gegevens die door de mailingdienstverlener zijn opgeslagen, worden ook geregistreerd.

Verwijdering en beperking van de verwerking
We kunnen de uitgeschreven e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen voordat we ze verwijderen om te kunnen bewijzen dat er eerder toestemming is gegeven. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot wissen is te allen tijde mogelijk, mits tegelijkertijd wordt bevestigd dat er eerder toestemming is gegeven. In het geval van verplichtingen om bezwaren permanent in acht te nemen, behouden wij ons het recht voor om het e-mailadres uitsluitend voor dit doel op te slaan in een zwarte lijst.

Het registratieproces wordt geregistreerd op basis van onze legitieme belangen om aan te tonen dat het naar behoren is uitgevoerd. Als we een serviceprovider opdracht geven om e-mails te verzenden, gebeurt dit op basis van onze legitieme belangen in een efficiënt en veilig verzendsysteem.

Informatie over rechtsgrondslagen
Nieuwsbrieven worden verzonden op basis van toestemming van de ontvangers of, als toestemming niet vereist is, op basis van onze legitieme belangen in direct marketing, indien en voor zover dit wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld in het geval van reclame voor bestaande klanten. Als we een dienstverlener opdracht geven om e-mails te versturen, gebeurt dit op basis van onze legitieme belangen. Het registratieproces wordt geregistreerd op basis van onze legitieme belangen om aan te tonen dat het in overeenstemming met de wet is uitgevoerd.

Inhoud
Informatie over ons, onze diensten, promoties en aanbiedingen.

Analyse en prestatiemeting
De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamde "web-beacon", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat van onze server wordt opgehaald wanneer de nieuwsbrief wordt geopend of, als we een verzenddienstverlener gebruiken, van hun server. Als onderdeel van dit ophalen wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van ophalen.

Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van onze nieuwsbrief op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden. Deze analyse omvat ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet ons streven of, indien gebruikt, dat van de mailingdienstverlener om individuele gebruikers te observeren. We gebruiken de analyses veeleer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te sturen op basis van de interesses van onze gebruikers.

Onder voorbehoud van de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers wordt de nieuwsbrief geanalyseerd en het succes ervan gemeten op basis van onze legitieme belangen met het oog op het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen als de verwachtingen van de gebruikers dient.

Een afzonderlijke annulering van de prestatiemeting is helaas niet mogelijk; in dat geval moet het hele abonnement op de nieuwsbrief worden geannuleerd of moet er bezwaar worden gemaakt.

 • Soorten verwerkte gegevens: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
 • Betrokkenen: Communicatiepartners.
 • Doeleinden van verwerking: Direct marketing (bijv. per e-mail of post).
 • Rechtsgrondslagen: Toestemming (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR), Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f. GDPR).
 • Mogelijkheid tot bezwaar (opt-out): U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk gewenst moment annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen verdere ontvangst. U vindt een link om de nieuwsbrief op te zeggen aan het einde van elke nieuwsbrief of u kunt anders een van de bovenstaande contactmogelijkheden gebruiken, bij voorkeur e-mail.

Webanalyse en optimalisatie
Webanalyse (ook wel "bereikmeting" genoemd) wordt gebruikt om de bezoekersstroom naar ons online aanbod te evalueren en kan gedrag, interesses of demografische informatie over bezoekers, zoals leeftijd of geslacht, als pseudonieme waarden bevatten. Met behulp van bereikanalyse kunnen we bijvoorbeeld herkennen op welk moment ons online aanbod of de functies of inhoud ervan het meest worden gebruikt of bezoekers uitnodigen deze opnieuw te gebruiken. We kunnen ook begrijpen welke gebieden moeten worden geoptimaliseerd.

Naast webanalyse kunnen we ook gebruikmaken van testprocedures, bijvoorbeeld om verschillende versies van ons online-aanbod of de onderdelen ervan te testen en te optimaliseren.

Voor deze doeleinden kunnen zogenaamde gebruikersprofielen worden aangemaakt en opgeslagen in een bestand (zogenaamde "cookie") of vergelijkbare procedures met hetzelfde doel worden gebruikt. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit bekeken inhoud, bezochte websites en de daar gebruikte elementen en technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Als gebruikers toestemming hebben gegeven voor het verzamelen van hun locatiegegevens, kunnen deze ook worden verwerkt, afhankelijk van de aanbieder.

De IP-adressen van gebruikers worden ook opgeslagen. We gebruiken echter een IP-maskeerprocedure (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om gebruikers te beschermen. In het algemeen worden er geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen voor webanalyse, A/B-tests en optimalisatiedoeleinden, maar pseudoniemen. Dit betekent dat noch wij, noch de leveranciers van de gebruikte software de werkelijke identiteit van de gebruikers kennen, maar alleen de informatie die in hun profielen is opgeslagen ten behoeve van de respectieve processen.

Informatie over rechtsgrondslagen
Als we gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van externe aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In dit verband willen wij u ook wijzen op de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van Verwerking: Web Analytics (bijv. toegangsstatistieken, herkennen van terugkerende bezoekers), Targeting (bijv. profilering op basis van interesses en gedrag, gebruik van cookies), Conversion Tracking, Profilering (aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Beveiligingsmaatregelen: IP-masking (pseudonimiseren van het IP-adres).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR), Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f. GDPR).

Gebruikte diensten en dienstverleners

Google Analytics
Tracking; dienstverlener: Google Ireland Limited, Dublin, Ierland; Website: Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=de.
U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de browseruitbreiding voor het deactiveren van Google Analytics
te downloaden en te installeren. Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. Om te voorkomen dat Universal Analytics gegevens verzamelt op verschillende apparaten, moet u zich afmelden op alle gebruikte systemen. Klik hier om Google Analytics uit te schakelen.

Google Maps
Wij gebruiken Google Maps van Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) op onze website. Met Google Maps kunnen we locaties beter visualiseren en zo onze service verbeteren. Door het gebruik van Google Maps worden gegevens doorgegeven aan Google en opgeslagen op servers van Google. Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van de online aanbiedingen van Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH en om het gemakkelijk te maken om de locaties aangegeven op de website te vinden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: policies.google.com/privacy.

Google Tag Manager
Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Met deze service kunnen websitetags worden beheerd via een interface. De Google Tag Manager zelf plaatst geen cookies, maar alleen tags en verzamelt geen persoonlijke gegevens. De service activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft dit van kracht voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

Google Ads conversietracking
Met uw toestemming gebruiken we het online advertentieprogramma "Google Ads" op onze website en, als onderdeel van Google Ads, de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). We gebruiken Google Ads om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van advertentiemateriaal (zogenaamde Google Adwords) op externe websites. We kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in relatie tot de gegevens van de reclamecampagne. Ons doel is om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening van de gemaakte advertentiekosten te maken.
De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen over het algemeen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke klant van Google Ads ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van Google Ads-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Google Ads-klanten die voor conversietracking hebben gekozen. Klanten krijgen te horen hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de Google Conversion Tracking-cookie uit te schakelen via uw internetbrowser onder het trefwoord "Gebruikersinstellingen". U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. We gebruiken Google Ads op basis van ons gerechtvaardigd belang in gerichte reclame in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als onderdeel van het gebruik van Google Ads kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.
Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op het volgende internetadreshttps://www.google.de/policies/privacy/
U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Conversion Tracking door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Wij wijzen u erop dat u bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts beperkt kunt gebruiken als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze service in de "Cookie Consent Tool" op de website of volgt u de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.

Google reCAPTCHA
Wij gebruiken de Google reCaptcha-service om vast te stellen of een persoon of een computer een bepaalde invoer doet in ons contact- of nieuwsbriefformulier. Google gebruikt de volgende gegevens om te controleren of u een mens of een computer bent IP-adres van het gebruikte eindapparaat, de website die u op onze site bezoekt en waarop de captcha is geïntegreerd, de datum en duur van het bezoek, de identificatiegegevens van het gebruikte type browser en besturingssysteem, Google-account als u bij Google bent ingelogd, muisbewegingen op de reCaptcha-gebieden en opdrachten waarbij u afbeeldingen moet identificeren. De wettelijke basis voor de beschreven gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. We hebben een legitiem belang bij deze gegevensverwerking om de veiligheid van onze website te waarborgen en ons te beschermen tegen geautomatiseerde ingangen (aanvallen).

Facebook Pixel
Deze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook om conversies te meten. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Hierdoor kan het gedrag van websitebezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitant van deze website; we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de Facebook Data Usage Policy. Hierdoor kan Facebook advertenties op Facebook-pagina's en buiten Facebook plaatsen. Dit gebruik van de gegevens kan niet worden beïnvloed door ons als websitebeheerder.

Het gebruik van Facebook-pixel is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter f GDPR. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter a GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Facebook: https: //de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt de remarketingfunctie "Custom Audiences" ook uitschakelen in de instellingen voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet u bij Facebook zijn aangemeld.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u de op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http: //www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Stripe Payments Europe, Ltd.
De betalingsservice bekend onder de naam Stripe wordt geleverd door Stripe Payments Europe, Ltd.. Om een trustaccount aan te maken, geven we uw gegevens door aan Stripe. Om deze service te gebruiken, verzamelt, bewaart en verwerkt Stripe uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en locatie van uw apparaat, evenals uw creditcard- of bankrekeninggegevens. Stripe is als enige verantwoordelijk voor de bescherming en verwerking van de door Stripe verzamelde gegevens. De Gebruiksvoorwaarden van Stripe zijn van toepassing en kunnen worden ingezien op de website van Stripe: www.stripe.com. Voor meer informatie over de behandeling van uw gegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van Stripe, dat u kunt downloaden via de volgende link: www.stripe.com

Stripe, Inc.
354 Oyster Point Boulevard
South San Francisco, California, 94080, USA

Outdooractive
Voor zover de Outdooractive-service, in het bijzonder het kaartmateriaal, op deze website wordt gebruikt, is ook de volgende gegevensbeschermingsverklaring van toepassing:

Outdooractive stelt elektronische databanken ter beschikking die in de vorm van een elektronisch informatieportaal in de sector van het digitale toerisme kunnen worden gebruikt. Dit omvat bijvoorbeeld kaart- en routeplanning. Outdooractive ontvangt de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn voor Outdooractive om de elektronische databases weer te geven en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f GDPR):

 • IP-adres
 • Datum en tijd van de aanvraag
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
 • Website waar het verzoek vandaan komt
 • browser
 • Locatie van de gebruiker
 • Besturingssysteem en de interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

Outdooractive gebruikt cookies voor de analyse, die op uw browser worden opgeslagen. Outdooractive slaat de op deze manier verzamelde informatie op servers in Duitsland en in derde landen op. De analyse kan worden gestopt door bestaande cookies te verwijderen en de opslag van cookies te voorkomen. Als het opslaan van cookies wordt verhinderd, willen we u erop wijzen dat de elektronische databases van Outdooractive niet volledig kunnen worden gebruikt. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen.

Het IP-adres dat door de browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere verzamelde gegevens. Outdooractive blijft GPS-gegevens gebruiken wanneer de elektronische databases worden gebruikt.
LTM GmbH heeft geen invloed op de verzamelde gegevens en de procedures voor gegevensverwerking, noch is LTM GmbH op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de opslagtermijnen. LTM GmbH heeft ook geen informatie over het verwijderen van de door Outdooractive verzamelde gegevens.
Outdooractive slaat de verzamelde gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor marktonderzoek en/of het aanpassen van de elektronische databases. Er bestaat een recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij dit rechtstreeks via Outdooractive moet gebeuren. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de diensten van Outdooractive is Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f GDPR.
Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door Outdooractive is te vinden in het privacybeleid van Outdooractive. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen.

Privacybeleid van Outdooractive GmbH & Co KG, Missener Straße 18, 87509 Immenstadt:

corporate.outdooractive.com/nl/privacy-policy/

www.outdooractive.com/de/datenschutz.html

CleverReach
E-mailmarketingplatform; dienstverlener: CleverReach GmbH & Co KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Duitsland;
Website: https://www.cleverreach.com/de;
Privacybeleid: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.
Algemene voorwaarden: https: //www.cleverreach.com/de-de/agb/

Aanwezigheid in sociale netwerken (sociale media)
Wij onderhouden online aanwezigheid binnen sociale netwerken en verwerken gebruikersgegevens in deze context om te communiceren met de gebruikers die daar actief zijn of om informatie over ons aan te bieden.

We willen erop wijzen dat gebruikersgegevens mogelijk buiten de Europese Unie worden verwerkt. Dit kan risico's met zich meebrengen voor gebruikers, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan zijn om de rechten van gebruikers af te dwingen. Met betrekking tot Amerikaanse providers die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield of vergelijkbare garanties bieden voor een veilig niveau van gegevensbescherming, willen we erop wijzen dat zij zich er daarmee toe verplichten te voldoen aan de gegevensbeschermingsnormen van de EU.

Bovendien worden gebruikersgegevens binnen sociale netwerken over het algemeen verwerkt voor marktonderzoek en advertentiedoeleinden. Er kunnen bijvoorbeeld gebruikersprofielen worden aangemaakt op basis van gebruikersgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van gebruikers. De gebruikersprofielen kunnen op hun beurt worden gebruikt om bijvoorbeeld advertenties binnen en buiten de netwerken te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden over het algemeen cookies opgeslagen op de computer van de gebruiker, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruiker worden opgeslagen. Bovendien kunnen gegevens ook worden opgeslagen in de gebruikersprofielen, onafhankelijk van de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (vooral als de gebruikers lid zijn van de respectieve platforms en daarop zijn ingelogd).

Voor een gedetailleerde beschrijving van de respectieve vormen van verwerking en de opt-out opties, verwijzen we naar de gegevensbeschermingsverklaringen en informatie van de exploitanten van de respectieve netwerken.

In het geval van verzoeken om informatie en de uitoefening van de rechten van de betrokkene, willen we er ook op wijzen dat deze het meest effectief kunnen worden uitgeoefend bij de providers. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van gebruikers en kunnen passende maatregelen nemen en direct informatie verstrekken. Als u toch hulp nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen.

 • Soorten verwerkte gegevens: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's), Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van verwerking: Contactverzoeken en communicatie, Tracking (bijv. profilering op basis van interesses en gedrag, gebruik van cookies), Remarketing, Web Analytics (bijv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers).
 • Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f. GDPR).

Plugins en ingesloten functies en inhoud
Wij nemen functionele en inhoudselementen op in ons onlineaanbod die afkomstig zijn van de servers van hun respectieve providers (hierna "externe providers" genoemd). Dit kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen, video's of knoppen en berichten in sociale media zijn (hierna gezamenlijk "inhoud" genoemd).

De integratie vereist altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker verwerken, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist om deze inhoud of functie weer te geven. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers alleen het IP-adres gebruiken om de inhoud te leveren. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "webbakens") gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Pixel tags kunnen worden gebruikt om informatie te analyseren zoals bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder andere technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod, maar ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Informatie over rechtsgrondslagen
Als we gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van externe aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In dit verband willen wij u ook wijzen op de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Aanbieden van onze online diensten en gebruiksvriendelijkheid, contractuele diensten en service, veiligheidsmaatregelen, administratie en beantwoorden van vragen.
 • Rechtsgrondslagen: Toestemming (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a GDPR), nakoming van contract en precontractuele vragen (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b. GDPR), legitieme belangen (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f. GDPR).

 

 

☀️Im Sommer nach 8☀️ - Auf euch warten vom 1.-18.08.2024 immer von Dienstag bis Sonntag zahlreiche & kostenfreie...
Einfach mehr sehen mit der Halle Card! 😍 Wart ihr zum Beispiel schon mal in der Schatzkammer der @uni_halle ? ⚱️⚜️✨ Die...
20 Studierende der @burg_halle haben in einem gemeinsamen Semesterprojekt in Zweierteams 10 Halle-Souvenirs entwickelt....
11/100 Dingen, die man in Halle (Saale) machen kann - Den Botanischen Garten besuchen🪴

Willkommen im 300 Jahre alten...
📣 Aufgepasst und hingehört, denn am Wochenende heißts: Souvenir, Souvenir! - Welche Gepflogenheiten und Bräuche gibt es...
Lange Nacht der Wissenschaften 2024 ✨🦉 Zwischen Fußballfieber und lauen Sommernächten gab es bei der schlausten Nacht...
Heute Abend ist es soweit! Um 17:00 Uhr startet die Lange Nacht der Wissenschaften! Wir sind ganz gespannt und stecken...
Nur noch 2x schlafen und dann ist es endlich wieder soweit: die Lange Nacht der Wissenschaften steht in den...
Der Juli wird nicht nur sommerlich warm sondern liefert uns auch jede Menge Veranstaltungen! 😍☀️ Da haben wir natürlich...
#hellosummer ☀️

Jetzt heißt es Eis auf die Hand und unsere Lieblingsstadt entdecken! Wir haben wieder ein paar...
POV: féte de la musique in 📍Halle (Saale)! Feiert mit uns den kalendarischen Sommeranfang! ✨🪩🕺🏼🤩 

#verliebtinhalle...
Halle (Saale) zum Fühlen 😍 #verliebtinhalle 
Das neue Tastmodell unserer Lieblingsstadt findet ihr ab sofort auf dem...
Tschüssi Gulliver! 👋🏼 Es war uns eine Freude dich in Liliput an der Saale gesehen zu haben. 🥰

Ab Mittwoch geht‘s weiter...
Was ein Spektakel! 🤩 Gulliver ist in 📍Halle (Saale) angekommen und hat somit die Festivalwoche zum 70-jährigen Jubiläum...
Gulliver hat sich auf den Weg gemacht! 😍 Wir sehen uns morgen ab 18 Uhr auf dem Marktplatz! Das wird spektakulär 😊 -...
Die Fontäne auf der Ziegelwiese sprudelt wieder.⛲️🥰

Bei einem Spaziergang über die Peißnitzinsel könnt ihr die Fontäne...
Oh là là,Händel - Waren das wieder einmal traumhaft schöne Händel-Festspiele! 😍 Wer von euch war auch beim...
Macht euch bereit - da kommt was Großes auf uns zu! 😍 Und zwar ein 18m hoher Gulliver! Es ist DAS Eröffnungsspektakel...
Ahoi! 🌊 Nachdem wir am Dienstag die Stadt per Rad erkundet haben, lässt sich Halle natürlich auch von der Saale aus...
Firmenlauf 2024 🥳 #team #verliebtinhalle 💪🫶

#hallesaale #laufen #joggen #teamwork #saale
Ein Ausflug aus dem Großstadtgetümmel ins Grün tut richtig gut! 💚 Nachdem ihr den Saaleradweg entlang geradelt seid,...
Die Fußball-EM 2024 steht in den Startlöchern und wir sind bereit fürs Public Viewing! 📺⚽ Ihr auch? Dann haben wir mal...
Wir wünschen unseren großen und kleinen Kindern einen ganz zauberhaften Kindertag! 😍✨ Das Wochenende mag vielleicht...
Der Juni wird kunterbunt und aufregend! 🤩☀️
Wir haben für den neuen Monat mal wieder ein paar Tipps für euch!
...
#verliebtinhalle