Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden (AV) voor de verschillende onderdelen van de website staan hieronder vermeld:

Algemene voorwaarden van Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH voor de organisatie van individuele en groepsreizen

(geldig voor overeenkomsten gesloten vanaf 01.02.2024)

 

1 Toepassingsgebied

1.1 De volgende Algemene Voorwaarden (hierna te noemen AV) maken deel uit van de overeenkomst tussen de gast(en) en de organisator, Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH, Marktplatz 13, Marktschlösschen, 06108 Halle (Saale) (hierna te noemen SMG), voor het aanbieden van openbare rondleidingen en individuele groepsrondleidingen.

De contractpartner van de gast of gasten is SMG onder de volgende contactgegevens:

Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH
vertegenwoordigd door de directeur
Marktplatz 13 | Marktschlösschen
06108 Halle (Saale)

Telefoon: 0345 122 79-0
E-mail: info@stadtmarketing-halle.de
Internet: www.stadtmarketing-halle.de

 

1.2 Gasten in de zin van deze AV kunnen zowel consumenten als ondernemers zijn.

1.3 SMG is de enige contractpartner van de gast(en) met betrekking tot de aangeboden openbare rondleidingen en individuele groepsrondleidingen.

1.4 SMG biedt openbare rondleidingen en individuele groepsrondleidingen aan in Halle. Voor alle rondleidingen is een voorafgaande reservering verplicht. De inhoud en de omvang van de rondleiding worden geregeld in het contract dat wordt afgesloten tussen SMG en de gast(en).

1.5 SMG is gerechtigd haar diensten door derden te laten uitvoeren.

1.6 SMG garandeert dat stadsrondleidingen worden uitgevoerd voor minimaal 1 persoon (behoudens geadverteerde minimum aantallen deelnemers).

 

2 Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De rondleiding/stadswandeling kan mondeling en schriftelijk (e-mail, brief) worden geboekt via de contactgegevens van SMG zoals vermeld onder punt 1.1.

2.2 Met de boeking geeft de gast/gast een bindende opdracht aan SMG tot het sluiten van een overeenkomst voor de organisatie van een rondleiding/stadswandeling.

2.3 De overeenkomst komt tot stand op basis van een bindende aanmelding en uitdrukkelijke bevestiging door SMG. De boekingsbevestiging in de vorm van een bestelling gebeurt schriftelijk en vermeldt het volgende:

- Tickets: de boekingscode, de tijd, het ontmoetingspunt voor de rondleiding en de duur van de rondleiding,
- Betalingsmelding: het ordernummer, de betalingsdatum, de betalingswijze, het totaal te betalen bedrag.

In overeenstemming met § 312g (2) zin 1 nr. 9 BGB, is het recht op annulering waarop consumenten in het algemeen recht hebben als klanten in overeenkomsten voor verkoop op afstand niet van toepassing op diensten op het gebied van vrijetijdsbesteding als de overeenkomst voorziet in een specifieke datum of periode voor de levering van de dienst.

3 Prijzen, wijze van betaling

De ten tijde van de boeking vermelde prijzen zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de toepasselijke wettelijke btw. Betaling door de gast/gasten dient te geschieden volgens de overeengekomen betalingswijze. In het geval van staffelprijzen moet het definitieve aantal gasten ten minste 2 dagen voor de betreffende dienst worden doorgegeven. Dit aantal dient als basis voor de facturering. Als de prijs van een groepsreis is gebaseerd op het aantal aangemelde gasten, geldt deze prijs ook als de groep gasten uit minder dan het aangemelde aantal personen bestaat op het moment van de reis.

4 Annulering, omboeking

4.1 Individuele groepsreis
Terugtrekking uit het contract/annulering van een individuele groepsreis moet schriftelijk (e-mail, brief) worden gedaan. Bij annulering van een individuele groepsreis geldt de volgende kostenregeling:

- tot 8 dagen voor aanvang van de dienst: gratis
- vanaf 7 dagen voor aanvang van de dienst: 50% van de totale prijs
- terugtrekking/annulering op de dag van de dienst: 100% van de totale prijs

De annuleringskosten ter hoogte van de totale overeengekomen prijs van de individuele groepsrondleiding moeten ook door de gast(en) worden betaald als de gast(en) te laat of helemaal niet aankomt/komen bij de afgesproken start van de rondleiding.

4.1.1 Bepalend voor het tijdstip van annulering en de daaruit voortvloeiende hoogte van de annuleringskosten is de ontvangst van de annuleringsmelding van de individuele groepsreis door SMG. Annulering dient schriftelijk (e-mail, brief) aan SMG te worden gemeld.

4.1.2 Indien de annulering ook gevolgen heeft voor diensten van derden (bus, boot, etc.), dan gelden voor deze diensten en kosten de Algemene Voorwaarden van de betreffende contractpartners, dus deze derden.

4.1.3 Een omboeking is eenmaal mogelijk indien de gewenste wijziging van de dienst conform het programma van SMG beschikbaar kan worden gesteld.

4.1.4 Voor omboekingen is eenmalig € 25,00 per bestelling verschuldigd naast de eventueel gewijzigde prijs en eventuele extra kosten die SMG door de wijziging kan aantonen, tenzij de omboeking noodzakelijk is omdat SMG geen, onvoldoende of onjuiste precontractuele informatie aan de gast(en) heeft verstrekt conform Art. 250 § 3 EGBGB.

4.2 Openbare rondleidingen

4.2.1 Het ruilen en retourneren van tickets voor openbare rondleidingen en toegangskaarten is uitgesloten.

4.2.2 De gast(en) heeft/hebben geen recht op wijziging van de datum of andere diensten (omboeking) na afsluiting van het contract.

5 Groepsrondleidingen

Als de rondleiding/stadswandeling wordt georganiseerd als groepsrondleiding, is het aantal gasten per rondleiding beperkt tot 25 (met uitzondering van het maximale aantal deelnemers zoals geadverteerd).

6 Vertraging van de gast voor individuele groepsrondleidingen

6.1 Als de gast(en) te laat arriveert (arriveren), wordt een wachttarief van €15,00 in rekening gebracht voor elke 15 minuten wachttijd.

6.2 De stadsgids is verplicht een wachttijd van 30 minuten vanaf de afgesproken aanvangstijd van de rondleiding in acht te nemen. Na het verstrijken van 30 minuten is de stadsgids vrij om verder te wachten of om de gast(en) als niet gearriveerd te beschouwen.

6.3 De vertraagde tijd wordt in mindering gebracht op de overeengekomen service. Als alternatief kan een verlenging van de oorspronkelijk overeengekomen dienst worden overeengekomen met SMG tegen een meerprijs. Dit vereist voorafgaande overeenstemming.

De betaling van de overeengekomen prijs wordt hierdoor niet beïnvloed.

7 Bijzonderheden bij rondleidingen naar de Hausmannstürme van de Marktkirche

Als de rondleiding een bezoek aan de Hausmannstorens van de Marktkirche omvat, gelden speciale veiligheidsvoorschriften. De geldende bezoekersvoorschriften voor de Hausmannstücke van de Marktkirche zijn bindend voor de gast(en). De gast(en) wordt (worden) voor het beklimmen van de Hausmanntoren uitdrukkelijk gewezen op het bezoekersreglement met de speciale veiligheidsvoorschriften en de noodzaak deze na te leven.

Het bezoekersreglement van de Hausmanntoren met de speciale veiligheidsvoorschriften kan hier of bij de toeristische dienst worden ingezien.

8 Beperking van aansprakelijkheid, overmacht

8.1 SMG is niet aansprakelijk voor de onmogelijkheid van nakoming of voor verstoringen van de nakoming voor zover deze worden veroorzaakt door overmacht of andere gebeurtenissen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet te voorzien waren (bijv. koraangerelateerde bedrijfsstoringen van welke aard dan ook, moeilijkheden bij de aanschaf, transportvertragingen, stakingen, gebrek aan arbeidskrachten, moeilijkheden bij het verkrijgen van noodzakelijke officiële vergunningen, officiële maatregelen of het niet, niet juist of niet tijdig leveren van diensten van derden) waarvoor SMG niet verantwoordelijk is.

8.2 Indien SMG zich met succes op deze clausule kan beroepen, is SMG ontheven van haar verplichting tot nakoming van haar contractuele verplichtingen en van iedere aansprakelijkheid voor schadevergoeding of enig ander contractueel rechtsmiddel wegens wanprestatie vanaf het moment waarop de verhindering de levering van de dienst onmogelijk heeft gemaakt, mits dit onverwijld aan de gast(en) wordt medegedeeld.

8.3 Indien de duur van de belemmering waarop een beroep wordt gedaan tot gevolg heeft dat de partijen wezenlijk worden beroofd van hetgeen zij krachtens de overeenkomst gerechtvaardigd mochten verwachten, heeft elk van de partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen door de andere partij binnen een redelijke termijn hiervan in kennis te stellen. Tenzij anders overeengekomen, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat het contract door beide partijen kan worden beëindigd als de duur van de belemmering meer dan 30 dagen bedraagt.

Indien SMG in gebreke blijft met betrekking tot een dienst onder het contract of indien een dienst om welke reden dan ook onmogelijk wordt, is de aansprakelijkheid van SMG beperkt tot schadevergoeding in overeenstemming met artikel 8.4 van deze AV.

8.4 De contractuele aansprakelijkheid van SMG voor schadevergoeding is uitgesloten, ongeacht de rechtsgrond, tenzij anders vermeld in de bepalingen van paragraaf a) tot c) hieronder.

a) In het kader van de wettelijke bepalingen is SMG onbeperkt aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid veroorzaakt door opzet of nalatigheid van SMG of haar wettelijke vertegenwoordigers.

b) SMG is onbeperkt aansprakelijk voor andere schade veroorzaakt door opzet van SMG of haar wettelijke vertegenwoordigers. Voor andere schade veroorzaakt door nalatigheid van SMG of haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de aansprakelijkheid van SMG beperkt tot driemaal de contractprijs.

c) De aansprakelijkheid van SMG voor gevolgschade en andere financiële verliezen is uitgesloten.

9 Niet-uitvoering van de rondleiding, annulering door SMG

Indien SMG niet in staat is de rondleiding te organiseren om redenen waarvoor zij niet verantwoordelijk is, kan SMG zich terugtrekken uit het contract. In dit geval zal SMG de gast(en) onmiddellijk informeren. Indien de gast(en) de rondleiding reeds heeft/hebben betaald, zal SMG de betreffende prijs onverwijld terugbetalen.

10 Gegevensbescherming

Het gebruik van de aan SMG verstrekte reizigersgegevens voor de uitvoering van het contract is in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU GDPR). Gegevens van reizigers worden alleen doorgegeven indien en voor zover dit noodzakelijk is op grond van dwingende wettelijke voorschriften of officiële maatregelen.

Het volledige privacybeleid van Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH is te vinden op: verliebtinhalle.de/wir-ueber-uns/datenschutz. Lees ons privacybeleid.

11 Toepasselijk recht

Op de gehele contractuele relatie is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.

12 Overig

Voor zover afzonderlijke bepalingen van deze AV ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Status van de AV: Halle, 31.01.2024

 

Algemene voorwaarden van Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH voor pakketreizen

(geldig voor overeenkomsten gesloten vanaf 01.07.2022)

De volgende reisvoorwaarden maken deel uit van de pakketreisovereenkomst tussen de reiziger en de organisator, Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH (hierna SMG genoemd).

1 Totstandkoming van de pakketreisovereenkomst, verplichting van de reiziger

1.1 Het volgende geldt voor alle boekingskanalen:

a) Uitgangspunt voor het aanbod van SMG en de boeking door de reiziger is de reisadvertentie en de aanvullende informatie van SMG voor de betreffende reis, voor zover deze op het moment van boeking voor de reiziger beschikbaar zijn.

b) De reiziger is aansprakelijk voor alle contractuele verplichtingen van de reizigers voor wie hij boekt als voor zijn eigen verplichtingen, voor zover hij deze verplichting door een uitdrukkelijke en afzonderlijke verklaring op zich heeft genomen.

c) Indien de inhoud van de reisbevestiging van SMG afwijkt van de inhoud van de boeking, wordt SMG geacht een nieuw aanbod te hebben gedaan, waaraan SMG gedurende 5 werkdagen is gebonden. De overeenkomst komt tot stand op basis van dit nieuwe aanbod, op voorwaarde dat SMG heeft gewezen op de wijziging met betrekking tot het nieuwe aanbod en haar precontractuele informatieverplichtingen is nagekomen en de reiziger zijn aanvaarding verklaart door middel van een uitdrukkelijke verklaring of aanbetaling binnen de bindende termijn van SMG.

d) De door SMG verstrekte precontractuele informatie over de wezenlijke kenmerken van de reisdiensten, de reissom en alle bijkomende kosten, de betalingsmodaliteiten en de annuleringskosten (conform artikel 250 § 3 nummers 1, 3 tot en met 5 en 7 EGBGB) maken slechts dan geen deel uit van de pakketreisovereenkomst indien dit uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen.

1.2 Voor mondelinge, telefonische, schriftelijke, per e-mail of fax gemaakte boekingen geldt het volgende:

(a) Dergelijke boekingen dienen te worden gedaan met behulp van het boekingsformulier van SMG (in geval van e-mails, door het ingevulde en ondertekende boekingsformulier als bijlage mee te sturen). Met de boeking doet de reiziger een bindend aanbod aan SMG om de pakketreisovereenkomst te sluiten. De reiziger is gedurende 8 werkdagen aan de boeking gebonden.

b) De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de reisbevestiging (akkoordverklaring) door SMG. Bij of onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst zendt SMG de reiziger een reisbevestiging in tekstvorm overeenkomstig de wettelijke vereisten betreffende de inhoud ervan, tenzij de reiziger recht heeft op een reisbevestiging in papiervorm overeenkomstig art. 250 § 6 (1) zin 2 EGBGB omdat de overeenkomst werd gesloten in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van beide partijen of buiten verkoopruimten.

c) Indien SMG de reiziger een bindend en concreet aanbod doet met diensten, prijzen en reisduur, komt de overeenkomst, onverminderd de bovenstaande bepalingen, tot stand doordat de reiziger dit aanbod aanvaardt zonder uitbreidingen, beperkingen of andere wijzigingen in de vorm en binnen de termijn zoals door SMG aangegeven. In dit geval komt het contract tot stand na ontvangst van de verklaring van aanvaarding van de reiziger door SMG. De overeenkomst is echter rechtsgeldig ongeacht of de reiziger deze mededeling ontvangt.

1.3 Bij boekingen in het kader van elektronische handelstransacties (bijv. internet, app, tele-media) geldt voor de totstandkoming van de overeenkomst het volgende:

(a) SMG legt de reiziger in de betreffende toepassing het elektronische boekingsproces uit.

b) De reiziger beschikt over een overeenkomstige correctiemogelijkheid om zijn/haar gegevens te corrigeren, het volledige boekingsformulier te wissen of te resetten, waarvan het gebruik wordt toegelicht.

c) De bij de onlineboeking aangeboden contracttalen worden aangegeven. Alleen de Duitse taal is juridisch bindend.

d) Voor zover de tekst van het contract door SMG wordt opgeslagen in het online boekingssysteem, wordt de reiziger hiervan op de hoogte gesteld en van de mogelijkheid om de tekst van het contract op een later tijdstip op te vragen.

e) Door te klikken op de knop "Boeken met betalingsverplichting" doet de reiziger een bindend aanbod aan SMG tot het sluiten van de pakketreisovereenkomst. De reiziger is door dit contractuele aanbod gebonden gedurende 8 werkdagen vanaf de datum van verzending van de elektronische verklaring.

f) De reiziger ontvangt onmiddellijk een elektronische bevestiging van de ontvangst van zijn boeking.

g) Het verzenden van de boeking door te klikken op de knop "Boeken met betalingsverplichting" houdt geen aanspraak van de reiziger in op het sluiten van een pakketreisovereenkomst overeenkomstig zijn boekingsgegevens. Het staat SMG veeleer vrij om al dan niet in te gaan op het contractuele aanbod van de reiziger.

h) De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de reiziger de reisbevestiging van SMG op een duurzame drager ontvangt.

i) Indien de reisbevestiging wordt verstrekt onmiddellijk nadat de reiziger de boeking heeft gedaan door te klikken op de knop "Boeken met betalingsverplichting" door de reisbevestiging rechtstreeks op het scherm weer te geven (boeking in real time), komt de pakketreisovereenkomst tot stand op het ogenblik van ontvangst en weergave van deze reisbevestiging door de reiziger op het scherm, zonder dat een tussentijdse kennisgeving van ontvangst van zijn boeking overeenkomstig f) nodig is. Voor zover de reiziger de mogelijkheid wordt geboden om de reisbevestiging op een duurzame drager op te slaan en af te drukken. Het bindend karakter van de pakketreisovereenkomst is echter niet afhankelijk van de vraag of de reiziger daadwerkelijk gebruik maakt van deze mogelijkheden tot opslaan of afdrukken. SMG zal de reiziger tevens een kopie van de reisbevestiging in tekstvorm toesturen.

1.4 SMG wijst erop dat volgens de wettelijke bepalingen (§ 312 (7), 312g (2) zin 1 nr. 9 BGB) geen herroepingsrecht bestaat voor pakketreisovereenkomsten conform § 651a en § 651c BGB, die door middel van verkoop op afstand (brieven, catalogi, telefoongesprekken, faxen, e-mails, berichten via de mobiele telefoondienst (SMS) alsmede omroep-, telemedia- en onlinediensten) zijn gesloten, maar alleen het wettelijke herroepings- en opzeggingsrecht, in het bijzonder het herroepingsrecht conform § 651h BGB (zie ook § 5). Er bestaat echter een herroepingsrecht als de overeenkomst voor reisdiensten buiten verkoopruimten is gesloten in overeenstemming met § 651a BGB, tenzij de mondelinge onderhandelingen waarop het sluiten van de overeenkomst is gebaseerd op voorafgaand verzoek van de consument zijn gevoerd; in het laatste geval bestaat er ook geen herroepingsrecht.

2 Betaling

2.1 SMG mag slechts betaling van de reissom vóór het einde van de pakketreis verlangen of aanvaarden, indien een geldbeschermingsovereenkomst van kracht is en het verzekeringscertificaat met de naam en contactgegevens van de geldverzekeraar op duidelijke, begrijpelijke en opvallende wijze aan de reiziger is overhandigd. Na het afsluiten van het contract is een aanbetaling van 20% van de reissom verschuldigd tegen overhandiging van het verzekeringscertificaat. Het resterende bedrag moet 30 dagen voor aanvang van de vakantie worden betaald. Bij boekingen minder dan 30 dagen voor aanvang van de reis is de gehele reissom direct verschuldigd.

2.2 Voor zover de reisdiensten niet het vervoer van de reiziger van zijn woonplaats of een ander vertrekpunt naar de plaats van de contractuele diensten en/of terug omvatten en in individuele gevallen is overeengekomen dat de volledige reissom pas aan het einde van de reis na ontvangst van alle reisdiensten zonder voorafgaande aanbetaling moet worden betaald, bestaat er geen verplichting tot insolventiebescherming en het overhandigen van een zekerheidscertificaat. Dit geldt ook indien voor het einde van de reis een aanbetaling en/of eindafrekening is overeengekomen of indien SMG in de boekingsbevestiging uitdrukkelijk afziet van een dergelijke aanbetaling of eindafrekening.

2.3 Indien de reiziger de aanbetaling en/of de eindbetaling niet volgens de overeengekomen betalingstermijnen voldoet, hoewel SMG bereid en in staat is de contractuele diensten naar behoren te verrichten, aan haar wettelijke informatieverplichtingen heeft voldaan en de reiziger geen wettelijk of contractueel retentierecht heeft, is SMG gerechtigd de pakketreisovereenkomst na aanmaning en het stellen van een termijn te ontbinden en de reiziger annuleringskosten conform § 5 in rekening te brengen.

3 Wijzigingen van de inhoud van de overeenkomst/wijzigingen van de diensten na het sluiten van de overeenkomst

3.1 Het is SMG toegestaan wijzigingen aan te brengen in wezenlijke onderdelen van de reisdiensten uit de overeengekomen inhoud van de pakketreisovereenkomst, die noodzakelijk worden na het sluiten van de overeenkomst en die niet door SMG te kwader trouw zijn aangebracht vóór aanvang van de reis, mits de wijzigingen onbeduidend zijn en geen invloed hebben op de algehele aard van de reis.

3.2 SMG is verplicht de reiziger onmiddellijk na kennisneming van de reden van de wijziging op een duurzame drager (bijvoorbeeld ook per e-mail of spraakbericht) op duidelijke, begrijpelijke en opvallende wijze in kennis te stellen van wijzigingen in de dienstverlening.

3.3 In geval van een belangrijke wijziging van een wezenlijk kenmerk van een reisdienst of een afwijking van bijzondere wensen van de reiziger, die deel zijn gaan uitmaken van de pakketreisovereenkomst, heeft de reiziger het recht om hetzij de wijziging te aanvaarden, hetzij de overeenkomst kosteloos op te zeggen, hetzij deelname aan een vervangende reis te verlangen binnen een redelijke termijn die door SMG gelijktijdig met de kennisgeving van de wijziging is vastgesteld, mits SMG een dergelijke reis heeft aangeboden. Het staat de reiziger vrij om op de mededeling van SMG te reageren. Indien de reiziger niet of niet binnen de aangemelde termijn reageert, wordt de aangemelde wijziging van de overeenkomst geacht te zijn aanvaard. De reiziger moet hiervan op een duidelijke, begrijpelijke en beklemtoonde wijze op de hoogte worden gebracht in de informatie overeenkomstig punt (2).

Indien de wijzigingen of de vervangende reis leiden tot een vermindering van de kwaliteit van de reis ten opzichte van de oorspronkelijk geboekte reis of tot een vermindering van de kosten voor SMG, heeft de reiziger in het algemeen recht op een redelijke prijsvermindering.

3.4 Eventuele garantieaanspraken blijven onaangetast indien de gewijzigde diensten gebrekkig zijn. Indien SMG lagere kosten had voor de uitvoering van de gewijzigde reis of een eventueel aangeboden vervangende reis van dezelfde kwaliteit tegen dezelfde prijs, wordt het verschil conform § 651m lid 2 BGB aan de reiziger vergoed.

4 Prijsverhoging, prijsverlaging

4.1 SMG behoudt zich het recht voor om overeenkomstig § 651f, 651g BGB en de volgende bepalingen de in de pakketreisovereenkomst overeengekomen reisprijs te verhogen indien

a) een verhoging van de prijs voor het vervoer van passagiers als gevolg van hogere kosten voor brandstof of andere energiebronnen,

b) een verhoging van belastingen en andere heffingen voor overeengekomen reisdiensten, zoals toeristenbelasting, haven- of luchthavengelden, of

c) een wijziging in de wisselkoersen die van toepassing zijn op de pakketreis in kwestie

d) een direct effect heeft op de reissom.

4.2 Een verhoging van de reissom is slechts toegestaan indien SMG de reiziger op duidelijke en begrijpelijke wijze in tekstvorm informeert over de prijsverhoging en de redenen daarvoor en de berekening van de prijsverhoging vermeldt.

4.3 De prijsverhoging wordt als volgt berekend:

a) In geval van verhoging van de prijs voor personenvervoer overeenkomstig lid 1 sub a mag SMG de reissom verhogen volgens onderstaande berekening:

aa) In geval van een verhoging met betrekking tot de zitplaats kan SMG het bedrag van de verhoging van de reiziger vorderen.

bb) In het andere geval worden de door de vervoerder gevraagde extra vervoerkosten per vervoermiddel gedeeld door het aantal zitplaatsen op het overeengekomen vervoermiddel. SMG kan het resulterende bedrag van de verhoging voor de individuele zitplaats van de reiziger vorderen.

b) In geval van verhoging van belastingen en andere heffingen overeenkomstig lid 1 onder b), kan de reissom met het overeenkomstige pro rata bedrag worden verhoogd.

c) In geval van verhoging van wisselkoersen conform lid 1 sub c kan de reissom worden verhoogd voor zover de reis daardoor voor SMG duurder is geworden.

4.4 SMG is verplicht de reiziger op diens verzoek een vermindering van de reissom toe te kennen indien en voor zover de in lid 1 letters a t/m c genoemde prijzen, lasten of wisselkoersen na het sluiten van de overeenkomst en voor aanvang van de reis zijn gewijzigd en dit leidt tot lagere kosten voor SMG. Indien de reiziger meer heeft betaald dan het op grond van deze overeenkomst verschuldigde bedrag, wordt het meerdere door SMG terugbetaald.

SMG mag echter de werkelijk door SMG gemaakte administratiekosten in mindering brengen op het terug te betalen meerbedrag. Op verzoek van de reiziger dient SMG het bedrag van de gemaakte administratiekosten aan te tonen.

4.5 Een prijsverhoging na totstandkoming van de overeenkomst kan door de reiziger slechts worden verlangd tot uiterlijk de 30e dag voor de overeengekomen aanvang van de reis. SMG stelt de reiziger op een duurzame drager in kennis van de prijsverhoging en de berekening ervan.

4.6 Indien SMG na het sluiten van de overeenkomst in kennis wordt gesteld van een prijsverhoging van meer dan 8% van de totale prijs, geldt dit als een aanbod van SMG aan de reiziger om de overeenkomst dienovereenkomstig te wijzigen. In dat geval kan SMG van de reiziger verlangen dat hij ofwel het aanbod tot wijziging van de overeenkomst binnen een redelijke termijn aanvaardt, ofwel verklaart van de overeenkomst af te zien, ofwel verzoekt om deelname aan een vervangende reis, mits SMG een dergelijke reis heeft aangeboden.

Indien de reiziger niet of niet binnen de meegedeelde termijn reageert, wordt het aanbod tot wijziging van het contract geacht te zijn aanvaard.

5 Terugtrekking reiziger(s) voor aanvang reis/annuleringskosten

5.1 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst te allen tijde voor aanvang van de reis opzeggen. Annulering moet worden aangegeven bij SMG. De reiziger wordt aangeraden de herroeping in tekstvorm op een duurzame drager aan te geven. Bepalend is de datum van ontvangst van het annuleringsbericht door SMG.

5.2 Indien de reiziger zich voor aanvang van de reis terugtrekt of de reis niet aanvangt, verliest SMG haar aanspraak op de reissom. In plaats daarvan kan SMG een redelijke schadevergoeding vorderen indien de annulering niet aan haar te wijten is of indien zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare, buitengewone omstandigheden voordoen die de uitvoering van de pakketreis of het vervoer van personen naar de plaats van bestemming aanzienlijk bemoeilijken; omstandigheden zijn onvermijdbaar en buitengewoon indien zij buiten de macht van SMG liggen en de gevolgen ervan zelfs bij het treffen van alle redelijke voorzorgsmaatregelen niet hadden kunnen worden vermeden.

5.3 SMG heeft de volgende forfaitaire schadevergoedingen vastgesteld, rekening houdend met de periode tussen de annuleringsverklaring en het begin van de reis, alsmede met de verwachte besparing op de kosten en de verwachte inkomsten uit ander gebruik van de reisdiensten. De compensatie wordt als volgt berekend op basis van het tijdstip van ontvangst van de annuleringsverklaring met de respectievelijke annuleringsschaal:

Voor pakketten met accommodatie in hotels, herbergen, pensions

- tot 30 dagen voor vertrek: 0%
- van de 29e tot de 22e dag voor vertrek: 25%
- van de 21e tot de 15e dag voor vertrek: 60%
- van de 14e tot de 7e dag voor vertrek: 80%
- vanaf de 6e dag voor vertrek: 90%.

Voor pakketten met verblijf in vakantiewoningen of privé-accommodatie

- tot de 45e dag voor vertrek: 0%
- tot de 35e dag voor vertrek: 60%
- vanaf de 34e dag voor vertrek: 90%

Voor arrangementen zonder overnachting

- tot 30 dagen voor vertrek: 0%
- vanaf de 29e tot de 15e dag voor vertrek: 25%
- vanaf de 14e tot de 7e dag voor vertrek: 60%
- vanaf de 6e dag voor vertrek: 90%

Tickets kunnen niet worden geruild of teruggestuurd.

5.4 In ieder geval staat het de reiziger vrij om aan SMG te bewijzen dat SMG in het geheel geen schade heeft geleden of een aanzienlijk lagere schade dan de door SMG gevorderde forfaitaire schadevergoeding.

5.5 SMG behoudt zich het recht voor om in plaats van bovengenoemde forfaitaire bedragen een hogere, specifieke schadevergoeding te vorderen indien SMG kan aantonen aanzienlijk hogere kosten te hebben gemaakt dan de toepasselijke forfaitaire schadevergoeding. In dit geval is SMG verplicht de gevorderde vergoeding te kwantificeren en te onderbouwen, rekening houdend met de bespaarde kosten en eventueel ander gebruik van de reisdiensten.

5.6 Indien SMG als gevolg van een annulering gehouden is tot restitutie van de reissom, dient deze onverwijld, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de annuleringsverklaring, te worden voldaan.

5.7 Het wettelijke recht van de reiziger om conform § 651 e BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) van SMG te eisen dat een derde in plaats van de reiziger de rechten en plichten uit de pakketreisovereenkomst overneemt, blijft door bovenstaande voorwaarden onaangetast. Een dergelijke verklaring is in ieder geval tijdig indien deze 7 dagen voor aanvang van de reis door SMG is ontvangen.

5.8 Het afsluiten van een annuleringsverzekering en een verzekering ter dekking van de repatriëringskosten in geval van ongeval of ziekte wordt sterk aanbevolen.

6 Omboeken

6.1 De reiziger heeft niet het recht om na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen aan te brengen in de reisdatum, de bestemming, de plaats van vertrek, de accommodatie, het type catering, de wijze van vervoer of andere diensten (omboeking). Een omboeking is eenmaal mogelijk tot 30 dagen voor het begin van de reis in het geval dat de gewenste wijziging van de dienst beschikbaar kan worden gemaakt in overeenstemming met het programma van SMG. Voor omboekingen is een eenmalige verwerkingsvergoeding van € 45,00 per reiziger/reiziger verschuldigd naast de eventueel gewijzigde reissom en eventuele extra kosten die SMG kan aantonen als gevolg van de wijziging, tenzij de omboeking noodzakelijk is omdat SMG geen, onvoldoende of onjuiste precontractuele informatie aan de reiziger/reiziger heeft verstrekt conform Art. 250 § 3 EGBGB.

Omboekingsaanvragen die slechts geringe kosten met zich meebrengen, worden hierdoor niet beïnvloed.

6.2 Omboekingsverzoeken van de reiziger na het verstrijken van de termijnen kunnen, indien mogelijk, alleen worden uitgevoerd na opzegging van de pakketreisovereenkomst overeenkomstig § 5 betreffende de voorwaarden en gelijktijdige herinschrijving.

7 Annulering wegens het niet bereiken van het aantal deelnemers

7.1 Indien een minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt, kan SMG de overeenkomst annuleren overeenkomstig de volgende bepalingen:

a) Het minimum aantal deelnemers en de uiterste datum van ontvangst van de annuleringsverklaring van SMG door de reiziger moet worden vermeld in de betreffende precontractuele informatie.

b) SMG moet het minimum aantal deelnemers en de uiterste annuleringstermijn vermelden in de reisbevestiging.

c) SMG is verplicht de annulering van de reis onmiddellijk aan de reiziger te melden indien vaststaat dat de reis niet zal doorgaan wegens het niet bereiken van het minimum aantal deelnemers.

d) Annulering door SMG later dan

aa) 20 dagen voor aanvang van de reis indien de reis langer duurt dan zes dagen,

bb) zeven dagen voor aanvang van de reis indien de reis minimaal twee en maximaal zes dagen duurt,

cc) 48 uur voor aanvang van de reis indien de reis korter duurt dan twee dagen is niet toegestaan.

7.2 Indien SMG de pakketreisovereenkomst annuleert conform § 7 lid 1 sub d), krijgt de reiziger de eventueel betaalde reissom terugbetaald conform § 5 lid 6 van deze AV.

8 Annulering door SMG

8.1 Indien de reiziger ondanks een redelijke uitsteltermijn de reissom geheel of gedeeltelijk niet betaalt, kan SMG de pakketreisovereenkomst opzeggen en tevens schadevergoeding eisen conform artikel 5 lid 3 van deze AV.

SMG kan de reisovereenkomst ook zonder voorafgaande kennisgeving opzeggen na aanvang van de reis om gegronde redenen. Van een gegronde reden is met name sprake indien de reiziger ondanks een waarschuwing van SMG de reis blijft verstoren of zich zodanig in strijd met de overeenkomst gedraagt dat de verdere deelname van de reiziger voor SMG of de overige reisdeelnemers onredelijk is. SMG hoeft geen waarschuwing te geven indien de reiziger de reis op bijzonder grove wijze verstoort, bijvoorbeeld door het plegen van strafbare feiten jegens medewerkers van SMG of andere gasten.

8.2 Indien SMG de pakketreisovereenkomst opzegt, behoudt SMG haar aanspraak op de reissom, verminderd met eventueel bespaarde kosten en voordelen uit een ander gebruik van de reisdienst. Verdere aanspraken op schadevergoeding blijven onaangetast.

9 Verplichtingen van de reiziger

9.1 Reisdocumenten

De reiziger moet SMG, via wie hij/zij de pakketreis heeft geboekt, verwittigen indien hij/zij de nodige reisdocumenten (bv. treinticket, hotelvoucher) niet ontvangt binnen de door SMG meegedeelde termijn. Indien de reiziger nalaat SMG op deze wijze te informeren, kan dit gedrag worden gerekend als medeschuldige nalatigheid in hoofde van de reiziger, indien SMG mocht aannemen dat de reisdocumenten tijdig werden verzonden.

9.2 Melding van gebreken / verzoek tot herstel

a) Indien de reis niet vrij van reisgebreken wordt uitgevoerd, kan de reiziger herstel eisen.

b) Indien SMG de situatie niet kan verhelpen wegens een verwijtbaar verzuim van de melding van gebreken, kan de reiziger geen aanspraak maken op prijsvermindering overeenkomstig § 651m BGB noch op schadevergoeding overeenkomstig § 651n BGB.

c) De reiziger is verplicht om de SMG-vertegenwoordiger ter plaatse onmiddellijk op de hoogte te brengen van de door hem gemelde gebreken. Indien een SMG-vertegenwoordiger ter plaatse niet beschikbaar is en niet contractueel verplicht is, moeten eventuele reisgebreken aan SMG worden gemeld bij het opgegeven SMG-contactpunt; de beschikbaarheid van de SMG-vertegenwoordiger of diens contactpunt ter plaatse wordt vermeld in de reisbevestiging.

d) De SMG-vertegenwoordiger is bevoegd om, indien mogelijk, corrigerende maatregelen te nemen. Hij/zij is echter niet bevoegd om claims te erkennen.

9.3 Bepalen van een termijn voor opzegging

Indien de reiziger de pakketreisovereenkomst wenst op te zeggen wegens een reisgebrek van het type vermeld in § 651i (2) BGB, voor zover het van betekenis is, in overeenstemming met § 651l BGB, moet hij SMG eerst een redelijke termijn stellen voor het nemen van corrigerende maatregelen. Dit is alleen niet van toepassing indien SMG weigert een oplossing te bieden of indien onmiddellijke oplossing noodzakelijk is.

10 Beperking van aansprakelijkheid

SMG is niet aansprakelijk voor de onmogelijkheid van uitvoering of voor verstoringen van de uitvoering voor zover deze worden veroorzaakt door overmacht of andere gebeurtenissen die niet te voorzien waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst (bijvoorbeeld corona-gerelateerde operationele verstoringen van allerlei aard, moeilijkheden bij de aanschaf, transportvertragingen, stakingen, gebrek aan arbeidskrachten, moeilijkheden bij het verkrijgen van noodzakelijke officiële vergunningen, officiële maatregelen of het niet, onjuist of niet tijdig leveren door diensten van derden) waarvoor SMG niet verantwoordelijk is.

Indien SMG zich met succes op deze clausule kan beroepen, is SMG ontheven van haar verplichting om haar contractuele verplichtingen na te komen en van elke aansprakelijkheid voor schadevergoeding of elk ander contractueel rechtsmiddel wegens contractbreuk vanaf het moment waarop de verhindering de levering van de dienst onmogelijk heeft gemaakt, op voorwaarde dat dit onverwijld aan de reiziger wordt meegedeeld.

Indien de duur van de ingeroepen belemmering tot gevolg heeft dat de partijen wezenlijk worden benadeeld in hun rechtmatige verwachtingen uit hoofde van het contract, heeft elke partij het recht om het contract te beëindigen door de andere partij binnen een redelijke termijn hiervan in kennis te stellen. Tenzij anders overeengekomen, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat het contract door beide partijen kan worden beëindigd als de duur van de belemmering meer dan 60 dagen bedraagt.

Indien SMG in gebreke blijft met een prestatie onder het contract of indien een prestatie om welke reden dan ook onmogelijk wordt, is de aansprakelijkheid van SMG voor schade beperkt in overeenstemming met § 10 punt 1.1 van deze AV.

De contractuele aansprakelijkheid van SMG voor schade is uitgesloten, ongeacht de rechtsgrond, tenzij anders bepaald in de volgende paragrafen a) tot c).

a) SMG is onbeperkt aansprakelijk binnen het kader van de wettelijke bepalingen voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid veroorzaakt door opzet of nalatigheid van SMG of haar wettelijke vertegenwoordigers.

b) SMG is onbeperkt aansprakelijk voor andere schade veroorzaakt door opzet van SMG of haar wettelijke vertegenwoordigers. Voor andere schade veroorzaakt door nalatigheid van SMG of haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de aansprakelijkheid van SMG beperkt tot driemaal de prijs van het verblijf.

c) De aansprakelijkheid van SMG voor gevolgschade en andere financiële verliezen is uitgesloten.

Claims onder het Verdrag van Montreal of de Luchtverkeerswet blijven onaangetast door deze beperking van aansprakelijkheid.

11 Claims, geadresseerde

Aanspraken wegens niet-contractuele levering van de diensten uit de pakketreisovereenkomst door SMG (§651 i Para. 3, Nr. 2, 4-7 BGB) moeten door de reiziger uitsluitend worden ingediend bij Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH, Marktplatz 13, 06108 Halle (Saale). Een klacht in tekstvorm wordt aanbevolen.

Medewerkers van de dienstverleners of van de reisleiding zijn niet gemachtigd om aanspraken te aanvaarden of aanspraken namens SMG te erkennen.

12 Alternatieve geschillenbeslechting, rechtskeuze en bevoegde rechtbank

12.1 Met betrekking tot de Wet Geschillenbeslechting Consumentenzaken wijst SMG erop dat SMG niet deelneemt aan vrijwillige beslechting van consumentengeschillen. Indien na het ter perse gaan van deze Reisvoorwaarden geschillenbeslechting door consumenten verplicht wordt voor SMG, zal SMG de consument hiervan in een passende vorm op de hoogte stellen. SMG verwijst naar het Europese platform voor online geschillenbeslechting ec.europa.eu/consumers/odr/ voor alle reisovereenkomsten die via elektronische rechtshandelingen tot stand komen.

12.2 Voor reizigers die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of Zwitsers staatsburger zijn, wordt de exclusieve toepassing van het Duitse recht overeengekomen voor de gehele juridische en contractuele relatie tussen de reiziger en SMG. Dergelijke reizigers kunnen SMG uitsluitend in haar vestigingsplaats dagvaarden.

12.3 Voor rechtsvorderingen ingesteld door SMG tegen reizigers of contractuele partners van de pakketreisovereenkomst die koopman, publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon zijn of personen die hun woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats in het buitenland hebben, of waarvan de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats op het moment van het instellen van de vordering onbekend is, wordt als bevoegde rechtbank de statutaire zetel van SMG overeengekomen.

13 Gegevensbescherming

Het gebruik van de gegevens van reizigers die aan SMG worden verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst is in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU GDPR). Reizigersgegevens worden alleen doorgegeven indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de pakketreisovereenkomst of als gevolg van dwingende wettelijke voorschriften of officiële maatregelen.

Het volledige privacybeleid van Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH is te vinden op: https://verliebtinhalle.de/wir-ueber-uns/datenschutz. Lees ons privacybeleid.

 

Voucher voorwaarden van Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH zijn beschikbaar om te downloaden.

 

Algemene voorwaarden van Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH voor het gebruik van online diensten en de online shop

1. geldigheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle koopcontracten die in de online shop van de verkoper worden afgesloten.

2. contractpartner

De verkoper en daarmee uw contractpartner is

Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH
vertegenwoordigd door de bedrijfsleider
Marktplatz 13, Marktschlösschen
06108 Halle (Saale)
Tel.: 0345 122 79-0
Fax: 0345 122 79-22
E-mail: info@stadtmarketing-halle.de
Internet: www.stadtmarketing-halle.de

3. bestelling, afsluiten van de koopovereenkomst

Met uw bestelling via het bestelformulier in de online shop doet u een bindend aanbod aan de verkoper (artikel 2 van de Algemene Voorwaarden) om een koopovereenkomst te sluiten.
Dit aanbod wordt door de verkoper aanvaard door middel van een bevestiging per e-mail en leidt tot het sluiten van het koopcontract.

4 Prijzen, belasting toegevoegde waarde

De ten tijde van de bestelling aangegeven prijzen zijn van toepassing. De vermelde prijzen zijn inclusief de toepasselijke Duitse wettelijke btw en andere prijscomponenten.

5. Verzending, verzendkosten

Goederen die op voorraad zijn, worden binnen 1 - 2 werkdagen verzendklaar verwerkt. Als de goederen niet op voorraad zijn, zal de verkoper zich inspannen (paragraaf 2 van de Algemene Voorwaarden) om de goederen zo snel mogelijk te leveren. Als het bestelde product ondanks alle redelijke inspanningen van de verkoper niet meer beschikbaar is, wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld en wordt het eventueel reeds betaalde aankoopbedrag onmiddellijk terugbetaald.
De verplichting tot levering geldt niet als de verkoper zelf niet of niet op tijd levert en niet verantwoordelijk is voor het niet beschikbaar zijn van de goederen. De verplichting tot levering vervalt ook als een (tijdige) levering niet mogelijk is door overmacht of stakingen. De verkoper zal u onmiddellijk informeren als de goederen niet beschikbaar zijn.
Voor verzending naar de externe dienstverlener die wij voor jou inschakelen, wordt een vast bedrag van 3,95 euro (onverzekerde verzending) in rekening gebracht. Voor verzekerde verzending tot 3,5 kg wordt een vast bedrag van 6,99 euro in rekening gebracht.
Verzending is alleen mogelijk binnen Duitsland. Verzending naar landen binnen de EU is alleen mogelijk als dit uitdrukkelijk is overeengekomen met de verkoper na je aanvraag, waarbij de overeenkomst ook betrekking moet hebben op de verzendkosten die in rekening worden gebracht in individuele gevallen.

6. betaling

De koopprijs en de vaste verzendkosten moeten - afhankelijk van de overeenkomst - per vooruitbetaling, PayPal, factuur of creditcard aan de verkoper worden betaald.
Je ontvangt alle benodigde betalingsinformatie met de bevestiging van de verkoper (Sectie 3 van deze Algemene Voorwaarden).
Als vooruitbetaling is overeengekomen, is de betaling direct na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd. Maak het verschuldigde bedrag onder vermelding van het betreffende bestelnummer en het trefwoord "Online-rekening" over op de in de bevestiging vermelde rekening van de verkoper.
De goederen worden onmiddellijk na ontvangst van het verschuldigde bedrag verzonden.
In het geval van betaling met een creditcard zijn ook de relevante voorwaarden van de betreffende creditcardinstelling van toepassing. In individuele gevallen behoudt de verkoper (paragraaf 2 van de Algemene Voorwaarden) zich het recht voor om, ter beveiliging van het kredietrisico, de bestelling pas te leveren na ontvangst van de betaling van de klant, indien de kredietwaardigheid van de klant daartoe aanleiding geeft.
Als de klant een betalingsachterstand heeft, heeft de verkoper (paragraaf 2 van de Algemene Voorwaarden) het recht om vertragingsrente en schadevergoeding te eisen in het kader van de wettelijke bepalingen.

7 Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

8 Garantie

In geval van gebreken aan de goederen zijn de wettelijke bepalingen inzake garantie (recht op aansprakelijkheid voor gebreken) van toepassing.

9. Terugzending van de goederen bij uitoefening van het herroepingsrecht

Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht (zie annuleringsvoorwaarden), moet u de directe kosten voor het terugzenden van de goederen naar de verkoper dragen.
Dit geldt niet als de geleverde goederen niet overeenkomen met de bestelde goederen.

10. gegevensbescherming

De website van Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH kan over het algemeen zonder registratie worden bezocht. Bij elk bezoek aan de website worden de volgende gegevens opgeslagen: Naam van de bezochte website, bestand, datum/tijd, verzonden invoerwaarden (bijv. zoektermen), hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvol opvragen, browsertype/versie, besturingssysteem, eerder bezochte pagina en IP-adres. Deze verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor statistische doeleinden en om ons aanbod te verbeteren.
De persoonlijke gegevens die op de website van Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH worden verzameld, worden door ons uitsluitend verwerkt en gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling en voor klantenservicedoeleinden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG). Persoonsgegevens zijn individuele gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon, bijv. naam, e-mailadres, telefoonnummer, voorkeuren. Het e-mailadres wordt gebruikt om bestellingen te bevestigen, om informatie te verstrekken over vergelijkbare producten en diensten van Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH en om de klantrelatie te optimaliseren in overeenstemming met de behoeften. Indien u dit laatste niet wenst, kunt u dit gebruik te allen tijde verbieden door een e-mail te sturen naar info@stadtmarketing-halle.de, zonder dat dit andere kosten met zich meebrengt dan de transmissiekosten volgens de respectievelijke basistarieven.
U kunt te allen tijde schriftelijk of elektronisch per e-mail bezwaar maken tegen het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens voor klantenservice. Gegevens voor facturerings- en boekhouddoeleinden worden niet beïnvloed door een annulering/herroeping of verwijdering.

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of u ons hier vooraf toestemming voor hebt gegeven. Voor zover wij derden gebruiken als dienstverleners voor de implementatie en afhandeling van verwerkingsprocedures, zijn de contractuele relaties geregeld in overeenstemming met de bepalingen van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wij beveiligen onze website en andere systemen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging en verspreiding van uw gegevens door onbevoegden voor zover dit noodzakelijk en redelijk is door middel van technische en organisatorische maatregelen. Uw gegevens worden versleuteld online verzonden.

Dit privacybeleid is ook van toepassing op onze aanwezigheid op de sociale netwerken Facebook en Instagram.

Opmerking over het gebruik van Google Analytics op deze website
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter eerst ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link[http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]."

U kunt het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://www.google.de/intl/de/policies/.

11. toepasselijk recht

Op de gehele contractuele relatie tussen u en de verkoper is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Duitse internationale privaatrecht en met uitsluiting van het internationale uniforme recht, in het bijzonder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).
De contracttaal is Duits.

12. alternatieve geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat je kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr. Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of dienstencontracten waarbij een consument betrokken is. De verkoper is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsrecht
Je hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te annuleren.
Deze annuleringstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen. Als u meerdere goederen als onderdeel van één bestelling hebt besteld, gaat de annuleringstermijn in op de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen. Om je recht op annulering uit te oefenen, moet je Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH, Marktplatz 13, 06108 Halle (Saale), info@stadtmarketing-halle.de, telefoon 0345 122790, fax 0345 1227922 door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing om dit contract te annuleren. U kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier voor annulering gebruiken, maar dit is niet verplicht.
Om aan de termijn te voldoen, is het voldoende dat u uw mededeling over de uitoefening van het annuleringsrecht verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken. De herroepingstermijn begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm, maar niet voor ontvangst van de goederen door de ontvanger (in het geval van terugkerende leveringen van soortgelijke goederen, niet voor ontvangst van de eerste gedeeltelijke levering). Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende om de uitoefening van het herroepingsrecht of de goederen te melden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van annulering
Als u dit contract annuleert, betalen wij u alle betalingen terug die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te annuleren.Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.
We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

Je moet de goederen onmiddellijk aan ons [Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH, Marktplatz 13, 06108 Halle (Saale)] retourneren of overhandigen en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop je ons hebt geïnformeerd over de annulering van dit contract. De termijn is in acht genomen als u de goederen verzendt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Als u de ontvangen goederen niet geheel of gedeeltelijk of slechts in verslechterde toestand kunt retourneren, moet u ons de waardevermindering vergoeden. Dit geldt niet voor de teruggave van goederen als de verslechtering van de goederen uitsluitend te wijten is aan de inspectie ervan - zoals dat bijvoorbeeld voor u in een winkel mogelijk zou zijn geweest. Bovendien kun je de verplichting om compensatie te betalen voor een verslechtering die veroorzaakt wordt door het bedoelde gebruik van het voorwerp vermijden door het voorwerp niet te gebruiken alsof het jouw eigendom was en niets te doen dat de waarde ervan zou kunnen verminderen. Je hoeft geen compensatie te betalen voor een verslechtering die het gevolg is van het beoogde gebruik van het voorwerp.

 

 

 

☀️Im Sommer nach 8☀️ - Auf euch warten vom 1.-18.08.2024 immer von Dienstag bis Sonntag zahlreiche & kostenfreie...
Einfach mehr sehen mit der Halle Card! 😍 Wart ihr zum Beispiel schon mal in der Schatzkammer der @uni_halle ? ⚱️⚜️✨ Die...
20 Studierende der @burg_halle haben in einem gemeinsamen Semesterprojekt in Zweierteams 10 Halle-Souvenirs entwickelt....
11/100 Dingen, die man in Halle (Saale) machen kann - Den Botanischen Garten besuchen🪴

Willkommen im 300 Jahre alten...
📣 Aufgepasst und hingehört, denn am Wochenende heißts: Souvenir, Souvenir! - Welche Gepflogenheiten und Bräuche gibt es...
Lange Nacht der Wissenschaften 2024 ✨🦉 Zwischen Fußballfieber und lauen Sommernächten gab es bei der schlausten Nacht...
Heute Abend ist es soweit! Um 17:00 Uhr startet die Lange Nacht der Wissenschaften! Wir sind ganz gespannt und stecken...
Nur noch 2x schlafen und dann ist es endlich wieder soweit: die Lange Nacht der Wissenschaften steht in den...
Der Juli wird nicht nur sommerlich warm sondern liefert uns auch jede Menge Veranstaltungen! 😍☀️ Da haben wir natürlich...
#hellosummer ☀️

Jetzt heißt es Eis auf die Hand und unsere Lieblingsstadt entdecken! Wir haben wieder ein paar...
POV: féte de la musique in 📍Halle (Saale)! Feiert mit uns den kalendarischen Sommeranfang! ✨🪩🕺🏼🤩 

#verliebtinhalle...
Halle (Saale) zum Fühlen 😍 #verliebtinhalle 
Das neue Tastmodell unserer Lieblingsstadt findet ihr ab sofort auf dem...
Tschüssi Gulliver! 👋🏼 Es war uns eine Freude dich in Liliput an der Saale gesehen zu haben. 🥰

Ab Mittwoch geht‘s weiter...
Was ein Spektakel! 🤩 Gulliver ist in 📍Halle (Saale) angekommen und hat somit die Festivalwoche zum 70-jährigen Jubiläum...
Gulliver hat sich auf den Weg gemacht! 😍 Wir sehen uns morgen ab 18 Uhr auf dem Marktplatz! Das wird spektakulär 😊 -...
Die Fontäne auf der Ziegelwiese sprudelt wieder.⛲️🥰

Bei einem Spaziergang über die Peißnitzinsel könnt ihr die Fontäne...
Oh là là,Händel - Waren das wieder einmal traumhaft schöne Händel-Festspiele! 😍 Wer von euch war auch beim...
Macht euch bereit - da kommt was Großes auf uns zu! 😍 Und zwar ein 18m hoher Gulliver! Es ist DAS Eröffnungsspektakel...
Ahoi! 🌊 Nachdem wir am Dienstag die Stadt per Rad erkundet haben, lässt sich Halle natürlich auch von der Saale aus...
Firmenlauf 2024 🥳 #team #verliebtinhalle 💪🫶

#hallesaale #laufen #joggen #teamwork #saale
Ein Ausflug aus dem Großstadtgetümmel ins Grün tut richtig gut! 💚 Nachdem ihr den Saaleradweg entlang geradelt seid,...
Die Fußball-EM 2024 steht in den Startlöchern und wir sind bereit fürs Public Viewing! 📺⚽ Ihr auch? Dann haben wir mal...
Wir wünschen unseren großen und kleinen Kindern einen ganz zauberhaften Kindertag! 😍✨ Das Wochenende mag vielleicht...
Der Juni wird kunterbunt und aufregend! 🤩☀️
Wir haben für den neuen Monat mal wieder ein paar Tipps für euch!
...
#verliebtinhalle